Търси

Актуално

Достъп до прожекциите във филмотечно кино ОДЕОН от 21 октомври 2021

21.10.2021 г.

Уважаеми зрители,
По силата на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването от 21 октомври достъпът до Филмотечно кино "Одеон" е със ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ. Добрата новина е, че всички служители на филмотечното кино притежават валидни зелени сертификати и това ни дава възможност да Ви предоставим достъп до 100% от местата в киносалона. Напомняме Ви, че за валидни документи (за момента) ще се признават сертификати, доказващи: пълен курс ваксинация срещу COVID-19; преболедуване на COVID-19; валиден отрицателен PCR тест (72 часа); отрицателен антигенен тест (48 часа).
Проверката за валидност на сертификатите се прави чрез приложението за мобилни устройства COVID CHECK BG на входа на кинозалата заедно с проверката на закупените от зрителите билети. Сертификатите могат да бъдат разпечатани на хартия или да са дигитални. При съобщение от приложението COVID CHECK BG, че даден сертификат е невалиден, лицето не се допуска на прожекцията. Стойността на билетите, представени от лица с невалидни сертификати няма да бъде възстановявана.

Молим Ви да не забравяте за задължителните маски, да идвате с приготвени сертификати и по възможност 15 минути по-рано от началния час на прожекцията. Филмотечно кино „Одеон” ви очаква.
Бъдете здрави... и мъничко търпеливи на влизане.

ЗАПОВЕД

20.10.2021 г.

З А П О В Е Д
№ РД-.............
София, 21.10.2021 г.


На основание Чл. 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и на основание на персонал, 100% ваксиниран, преболедувал или с отрицателен резултат от проведено изследване, удостоверени с валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.202 г. на министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

I. Считано от 21.10.2021 г. филмотечно кино Одеон да осигури запълняемост на 100% от местата в киносалона на публичните си прожекции, като на тях се допускат само лица, които:

1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в кинозалата изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 (PCR–тест) или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в киното), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.
3. Условията по т. 1 и 2 не се прилагат по отношение на деца до 18-годишна възраст.
4. До киносалона се допускат само зрители с маски.
5. Проверката за валидност на сертификатите се прави чрез приложението COVID CHECK BG на входа на кинозалата заедно с проверката на закупените от зрителите билети.
6. Сертификатите могат да бъдат хартиени или дигитални.
7. При съобщение от приложението COVID CHECK BG, че даден сертификат е невалиден, лицето не се допуска на прожекцията.
8. На касата на киното се поставя на видимо място съобщение, че стойността на билетите, закупени и представени от лица с невалидни сертификати, няма да бъде възстановявана.
II. Всички помещения на киното се дезинфекцират ежедневно при установените досега условия и изисквания.

1. Всички служители, които влизат в контакт със зрители носят задължително маска.
2. Осигурява се дезинфекция на ръцете за всеки, влизащ на територията на киното.
3. На подходящи места по пода и на входните врати на киното се поставят указателни знаци за задължителното носене на маска в киното и по време на прожекция.
4. При първа възможност се закупуват от търговската мрежа стикери за задължителен вход с валиден Сертификат за COVID-19 или документи за горепосочените изследвания.
5. Контролът по изпълнение на предписанията за външни лица се осъществява от присъстващите касиер, разпоредител, хигиенист и управител на киното.
III. За всички обекти на Българска национална филмотека на територията на страната остават в сила препоръките за дезинфекция, дадени от Министерство на здравеопазването.

IV. Остават в сила разпоредбите на Стратегията за превенция на разпространението на COVID-19 и опазване на здравето на служителите в БНФ, утвърдена на 16.03.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители и да се публикува на електронната страница на БНФ.


ДИРЕКТОР:

Антония Ковачева

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г. Заповед РД-01-343/ 12.10.2021 г. на директора на Столична РЗИ

13.10.2021 г.

З А П О В Е Д
12.10.2021 г.
РД-01-343/ 12.10.2021
На основание чл. 73 от АПК, чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-722/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, Решение № 629/26.08.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, предвид значителното покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на наблюдаваните показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост над 509.3 на 100 000 население на територията на София-град,
Н А Р Е Ж Д А М:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на София-град, считано от 14.10.2021 г., както следва:

1. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Преустановяват се присъствените занимания в центрове за подкрепа на личностното развитие.
2. Възлагам на ръководствата на училищата, при увеличаване на заболеваемостта да предприемат мерки за преминаване на ротационен принцип на обучение.
3. Преустановя се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
5. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите и персонала.Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
12.10.2021 г.

СПЕЦИАЛНО СЪБИТИЕ

05.10.2021 г.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА
и
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА - БАН

имат удоволствието да Ви поканят
на представянето на книгите

,,Анотирана илюстрована филмография БЪЛГАРСКИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ. ТОМ 4 (1981–1992)‘‘ със съставител Галина Генчева
и
„Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвикателства пред кинокритиката в България (1989–2021)“ с автор д-р Росен Спасов.

Специалното събитие ще се състои на 05.10.2020 (вторник) във филмотечно кино „Одеон“ от 19.00 часа. Поради противоепидемичните мерки свързани с COVID-19 входът е с покани. Достъпът ще е ограничен до 78 човека. Том 4. на Анотираната илюстрована филмография на БЪЛГАРСКИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ (1981-1992) включва 204 заглавия. Филмите са подредени в хронологичен ред по датата на излизането им на екран, с поредния номер от предишните томове. Придружени са от пълна филмографска справка (надписите са свалени от лента) за всяко заглавие, съдържание на български и английски, награди, библиография и азбучни показалци. Илюстративният материал е 646 черно-бели фотоса. Изданието на БНФ притежава висока историографска и образователна стойност, и представлява интерес както за професионалисти, така и за любители на киното. Настоящият 4-и том завършва поредицата на този летопис на националното игрално кино, започнал през 1987 г. и целящ да събере на едно място пълните филмографски данни на всички произведения на българското игрално кино, създадени в първите два етапа от игралното филмопроизводство в България – от ранното кино до национализацията на филмопроизводството (1915–1948) и периода на държавната кинематография (1948–1992). Книгата е издадена с финансовата подкрепа на програма „Култура‘‘ на Столична община. Предпечатната подготовка и отпечатването са осъществени от издателство Фабер, Велико Търново. „Целулоид, целулоза и облаци. Трансмедийни предизвикателства пред кинокритиката в България (1989–2021)“ проследява развитието на българската филмова критика след политико-икономическите промени в страната през 1989 г. Описан е и световният контекст на кинокритиката като професия в перманентна криза, силно повлияна в последните десетилетия от скоростното развитие на дигиталните технологии и навлизането на интернет в ежедневието. Книгата очертава един почти приключил процес – окончателното преминаване на писането за кино от печатните страници на периодиката в ефимерното пространство на глобалната мрежа. Изданието е част от проекта „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности“ на Сектор „Екранни изкуства“ при Института за изследване на изкуствата – БАН, финансиран от Фонд ,,Научни изследвания‘‘. Присъстващите ще имат уникалната възможност да видят две мини новели - „Сдобрявания“ (4 мин.) на режисьора Владислав Икономов и „Сумрак“ (18 мин.) на режисьора Веселин Бранев. Новелите са произведени през 1989 г. и вероятно са били замислени като част от филмите „Брачни шеги“ или „Разводи, разводи“, но не са били включени в тях. Поради тази причина те не влизат в четвъртия том на Филмографията, но са съхранени във филмовата колекция на Българската национална филмотека.