Търси

Актуално

ЗАПОВЕД

24.02.2022 г.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА


З А П О В Е Д
№-РД- 16 – 05
гр. София, 24.02.2022 г.

На основание Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., и Заповед № РД-01-44 / 09.02.2022 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град, и Заповед № РД-01-103 / 22.02.2022 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 2.12.2021 г. и Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г на Министъра на здравеопазването

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. На основание раздел I., т. 1, б. „б“ от Заповед № РД-01-103 / 22.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването, зрителите на всички кинопрожекции от програмата на Филмотечно кино ОДЕОН да бъдат допускани БЕЗ изискване за представяне на „зелен сертификат“ на входа да сградата.
2. Всички останали разпоредби на предишни мои заповеди, както и неотменените изрично нормативни актове на публични органи, приложени към настоящата заповед, остават в сила, като всички кинопрожекции от програмата на Филмотечно кино ОДЕОН се провеждат съобразно посочените в тях изисквания. 3. На интернет страницата на БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА да бъде поставено нарочно съобщение, в което се посочва, че достъпът до кинопрожекции от програмата на Филмотечно кино ОДЕОН се осъществява без изискване за представяне на „зелен сертификат“.
4. Изпълнението на настоящата заповед се възлага на Калинка Попова, ръководител направление „Кино Одеон“.
5. Заповедта да се връчи на отдел „Кино Одеон“ и да се сведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение, в т.ч. копие от заповедта да се постави на видно място в сградата, включително на таблото за съобщения, „Билетна каса“, общите помещения по звена и външните части на сградата. 6. Настоящата заповед влиза в сила незабавно.
Неразделни приложения към настоящата заповед съставляват: 1. Заповед № РД-01-103 / 22.02.2022 г. на Министъра на здравеопазването; 2. Заповед № РД-01-44 / 09.02.2022 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция;
3. Заповед № РД-01-968 / 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазванито;


Директор: Антония КОВАЧЕВА