Търси

Актуално

16.03.2020 г.

З А П О В Е Д

№ РД-16-12

София, 16.03.2020 г.

На основание Заповед на министъра на здравеопазването на Република България № РД-01-124 / 13.03.2020 г. във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб за предприемане на мерки за овладяване на усложняващата се епидемична обстановка

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки в обектите на Българска национална филмотека считано от 16.03.2020 г.:

I. За филмотечна база „Бояна” и архивохранилища Стара Загора и Белоградчик
1. Ръководителят на направление „Филмов фонд” Асен Янков да състави график на дежурствата в базата на ул. Кумата 68, с цел да бъде осигурен по един служител дневно, който да обследва обекта, да проверява изправността на съоръженията и да уведомява ръководството в случай на възникнал проблем.
2. Работното време на дежурните се определя от 10:00 до 14:00 ч.
3. Всички служители с ТЕЛК от базата преминават на дистанционна работа в домашни условия и не се включват в графика.
4. Завеждащите архивохранилищата в Стара Загора и Белоградчик преминават на двучасов работен ден и изпълняват горепосочените контролни функции.
5.ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В АРХИВОХРАНИЛИЩАТА В СТАРА ЗАГОРА И БЕЛОГРАДЧИК, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ-НАЕМАТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА. ЗАВЕЖДАЩИЯТ АРХИВОХРАНИЛИЩЕ СТАРА ЗАГОРА ПОСТАВЯ НА ВЪНШНАТА ВРАТА НА СГРАДАТА КОПИЕ ОТ НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД.
6. Всяко искане за преглед на архивен материал на мовиола за целите на филмови продукции да се заявява 48 часа предварително и се изпълнява само при условие, че исканият материал се намира в базата в София и след преценка на ръководството, като в помещенията на базата не се допускат повече от две външни лица едновременно.

II. За филмотечно кино Одеон

1. Ръководителят на направление „Кино Одеон” Калина Попова съставя график на дежурствата във филмотечно кино Одеон с цел да бъде осигурен по един служител дневно, който да обследва обекта, да проверява изправността на съоръженията и да уведомява ръководството в случай на възникнал проблем.
2. Работното време на дежурните се определя от 10:00 до 14:00 ч.
3. Всички служители с ТЕЛК от киното преминават на дистанционна работа в домашни условия и не се включват в графика.
4. До второ нареждане се преустановява провеждането на технически прожекции за техническата комисия към ИА НФЦ и всички технически прожекции, заявявани от продуценти.
5. ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА ВЪВ ФИЛМОТЕЧНО КИНО ОДЕОН.
III. За централната сграда на БНФ

1. В централната сграда на Българска национална филмотека на ул. „Й. В. Гурко” № 36 в София се въвежда дистанционна работа за всички служители, с изключение на директора, ръководителя на направление ОФИРП, главния счетоводител, касиера, експерта техническа информация и хигиенистката. По изключение отделни служители ще бъдат уведомявани своевременно при възникнала необходимост от присъствието им на работното място.
2. Дистанционната работа означава, че служителят извършва служебните си дейности от своя дом на територията на София и във всеки момент е на разположение на ръководството, ако присъствието му на работното място се наложи.
3. Издаването на удостоверения за липсата на задължения по Закона за задължително депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги се извършва изцяло по електронен път - заявка с необходимите данни се подава на официалния електронен адрес на БНФ filmoteka@bnf.bg. Тя се обработва от експерта техническа информация, удостоверението се сканира и се изпраща на заявителя по електронен път.
4. Преустановява се достъпът на читатели до библиотеката.
5. ЗАБРАНЯВА СЕ ДОСТЪПЪТ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В СГРАДАТА НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА НА УЛ. „Й. В. ГУРКО” № 36 В СОФИЯ.
6. Приемането на пощенски пратки се извършва пред входната врата.

IV. За всички обекти на Българска национална филмотека на територията на страната са в сила препоръките за дезинфекция, дадени от Националния оперативен щаб.

Призовавам всички служители да изпълняват стриктно препоръките и мерките на държавното ръководство и Националния оперативен щаб.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители и да се публикува на електронната страница на БНФ.

Настоящата заповед важи до второ нареждане.

ДИРЕКТОР: Антония Ковачева

09.03.2020 г.

Преустановяват се културни мероприятия на територията на всички области в страната. Тази мярка е предвидена в заповед на Министерството на здравеопазването, издадена след днешното извънредно заседание на Министерския съвет. Заповедта е в сила от днес и е приета като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19. С нея се преустановяват всички масови мероприятия, в това число културни и спортни, не само в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с COVID-19, но и на територията на цялата страна. В това число организираните мероприятия и програми на кина, театри, концертни зали, музеи, галерии и други. Министерството на културата вече е уведомило всички културни институти в страната за приетата мярка с оглед предприемането на необходимите действия за отмяна или отлагане на планираните събития. Със заповедта на министъра на здравеопазването са запознати всички второстепенни разпоредители към министъра на културата, както и читалищата и регионалните библиотеки. Чрез официална кореспонденция и социалните мрежи за мярката са уведомени директорите на библиотеките, експертите в Регионалните центрове „Читалища“ в страната и председателя на Съюза на народните читалища. За мярката са информирани музеите и галериите в страната, включително чрез Сдружението на музеите в България и Съюза на българските художници, както и всички сценични институти – театри, опери и филхармонии. Заповедта на министъра на здравеопазването е в сила до второ нареждане.