Търси

Актуално

19.05.2020 г.

З А П О В Е Д
№ РД-16-17
София, 19.05.2020 г.

На основание Заповед на министъра на здравеопазването на Република България № РД-01-268/15.05.2020 г., издадена на основание чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната,


НАРЕЖДАМ:


1. Задължително миене на ръцете със сапун при влизане на всеки служител в обекта и след контакт с външни лица на територията на обекта.
2. Задължително носене на маска при контакт с външни лица на територията на обекта.
3. Да се избягва струпването на много служители в помещения, които не позволяват дистанция между хората по-малка от 2 метра.

II. Филмотечно кино Одеон възобновява публичните си прожекции, считано от 22.05.2020 г. с по една прожекция дневно в делнични дни и по две прожекции в събота и неделя.

1. Графикът на прожекциите ще се изменя в зависимост от посещаемостта и текущите промени на ограниченията съгласно разпоредбите на министъра на здравеопазването.
2. Осигуряването на 30% запълняемост на местата в кинозалата се осъществява на базата на схема с използваемите места, утвърждавана от директора на БНФ след консултация с управителя на филмотечно кино Одеон. Схемата трябва да е видима за посетителите при закупуването на билети. Неизползваемите места вътре в залата се обозначават със забранителни ленти.
3. При повече от една прожекция за деня за изход от киното се определя аварийният изход на залата откъм булевард „Васил Левски”.
4. Всички помещения на киното се дезинфекцират ежедневно преди прожекцията за деня, като се предвижда минимум един час за проветряване на кинозалата преди началото на прожекцията.
5. При повече от една прожекция за деня освен предварителната дезинфекция се провежда и такава между отделните прожекции.
6. Всички служители, които влизат в контакт със зрители носят задължително маска, шлем и ръкавици.
7. Осигурява се дезинфекция на ръцете за всеки, влизащ на територията на киното.
8. На подходящи места по пода и на входните врати на киното се поставят указателни знаци за задължителното носене на маска в киното и по време на прожекция, и спазване на дистанция от 2 метра.
9. Контролът по изпълнение на предписанията за външни лица се осъществява от присъстващите касиер, разпоредител, хигиенист и управител на киното.

III. За всички обекти на Българска национална филмотека на територията на страната остават в сила препоръките за дезинфекция, дадени от Националния оперативен щаб.

IV. Остават в сила разпоредбите на Стратегията за превенция на разпространението на COVID-19 и опазване на здравето на служителите в БНФ, утвърдена на 16.03.2020 г.

Призовавам всички служители да изпълняват стриктно препоръките и мерките на държавното ръководство и Националния оперативен щаб.

Настоящата заповед отменя действието на Заповед № РД-16-12 от 16.03.2020 г.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители и да се публикува на електронната страница на БНФ.


ДИРЕКТОР: Антония Ковачева